Política de venda


PREUS I PRODUCTES:

Els preus de tots els productes inclouen IVA (21%) i estan subjectes a canvis sense previ avís. El mateix succeeix amb les ofertes i promocions especials. No hi ha compra mínima a la botiga.

En realitzar el pagament, l'usuari podrà triar entre targeta de crèdit o transferència electrònica en cas que posseeixi un compte amb Paypal.


FACTURES I COMANDES:

El format de factura electrònica que crea el sistema i que rebrà en el seu email només té efecte de seguiment. La factura per assumptes fiscals serà enviada al seu domicili en cas que així ho sol · liciti.POLÍTICA DEVOLUCIONS


De conformitat amb el que preveu l'art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitat, prèvia comunicació escrita a info@lednet.es
Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

- El producte que ha demanat no el satisfà: en aquest cas, si el client decideix exercir el dret de desistiment, seran per compte del client les despeses que generi la devolució i els possibles desperfectes soferts pel producte o mercaderia. D'aquesta manera, i prèvia verificació del perfecte estat de la mercaderia i el seu embalatge original, es procedirà a l'abonament corresponent, i es reemborsarà el 100% de l'import del producte, no abonant les despeses d'enviament i reexpedició (devolució) de la comanda així com les despeses de depreciació que marqui el fabricant. Si no, LEDNET, recomana el lliurament d'un altre article de gamma igual o superior a l'adquirida (sempre sota consentiment del client), cas en el qual el client pagarà la diferència i on, de la mateixa manera, haurà d'encarregar de les despeses d'enviament generats en els dos sentits. No aplicar els canvis sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per LEDNET. Tampoc procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que considerem, per les seves característiques especials, comanda a mida del sol·licitat pel client.

- Producte defectuós d'origen: En aquest cas LEDNET gestionarà el canvi o la reparació de l'aparell de forma immediata. El canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només li serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec LEDNET de les despeses de transport corresponents a la devolució i nou enviament.

- Canvi per un altre article similar: Si desitges efectuar un canvi per un altre article similar o no, bé d'una altra marca o gamma superior, podràs fer-ho sempre que el producte i embalatge tornat estiguin en òptim estat a la devolució al nostre magatzem. Les despeses de transport per devolució i nou enviament hauran de ser assumits pel client.

- Producte que per error no respon al de la comanda: en aquest cas LEDNET correrà amb les despeses de recollida del producte equivocat i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

És imprescindible per a qualsevol gestió relacionada amb canvis o devolucions comunicar prèviament per escrit amb LEDNET a través del correu electrònic info@lednet.es Nosaltres t'indicarem com actuar per a la devolució de l'article i confirmarem si escau la mateixa.

L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució, no admetrem devolucions de productes manipulats pel client, aquells retornats sense l'embalatge original de fàbrica, o aquelles mercaderies que es retornin incompletes tant en els seus elements principals com accessoris.

El fet de rebre el material a les nostres instal · lacions no implica l'acceptació de la devolució i / o abonament del / dels productes fins al correcta revisió i confirmació. No es retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderies mentre no s'hagi verificat en la recepció l'estat de l'embalatge i accessoris de l'article objecte de la devolució a les nostres instal · lacions.
No és procedent el dret de desistiment fora del termini indicat de 15 dies.

CERTIFICAT DE GARANTIA
 
LEDNET S.C.P. certifica que els seus equips d'il luminació LED subministrats estan lliures de qualsevol defecte de fabricació, funcionament o danys ocasionats per una mala manipulació.
 
Durada i abast:
 
• Tots els nostres equips d'il luminació LED tenen d'1 a 3 anys de garantia segons família de productes, a comptar de la data de la factura de compra.
 
• Per a l'eficàcia de la present garantia, serà requisit indispensable la presentació de la corresponent factura de compra juntament amb el present certificat de garantia, a lliurar al servei tècnic de LEDNET SCP o bé al personal expressament autoritzat per l'esmentada empresa, abans de la intervenció.
 
• Durant el període de garantia dels equips que no funcionin correctament en instal·lacions i aplicacions normals (segons especificacions de producte) es reemplaçaran o bé es repararan de forma gratuïta.
 
• LEDNET S.C.P.. amb aquesta garantia no es responsabilitza dels danys ocasionats als seus productes per causes derivades d'un mal subministrament elèctric, problemes de tensió elèctrics, sobrecàrregues de línia, accidents, corrosió, oxidació, exposició a productes químics, vapors, humitat, sobre temperatura o qualsevol altre factor extern.
 
• Qualsevol defecte detectat en els nostres productes ha de ser informat immediatament a LEDNET SCP per poder solucionar de forma immediata el problema.
 
• Els equips que requereixin l'execució d'aquesta garantia s'han d'enviar a LEDNET SCP en l'embalatge original o, si no un de similars característiques i amb una correcta protecció de l'equip, si aquest patís algun desperfecte durant l'enviament, quedaria immediatament exempt d'aquesta garantia.
 
• LEDNET S.C.P. no es fa càrrec dels treballs d'instal·lació / desinstal ni dels costos de transport dels equips enviats com a defectuosos, aquests aniran a càrrec del client.
 
• Qualsevol producte remès sota garantia i que no resulti defectuós comportarà el pagament per part del client de les possibles despeses de manipulació o reparació que aquest pugui ocasionar.
 
Exclusions de la garantia i condicions.
 
• No es donarà cobertura a cap altra garantia que les expressament esmentades en els punts anteriors.
 
• Manipulació indeguda, ús inadequat, negligència, inestabilitat de corrent, pujades de tensió, instal·lacions defectuoses, i altres causes externes que no siguin imputables a la fabricació i qualitat del producte.
 
• Danys ocasionats per cops o ruptures durant la seva manipulació, transport, instal·lació o manteniment.
 
• Manipulació o reparació dels equips per personal no qualificat o no autoritzat expressament per LEDNET SCP
 
• Manca de manteniment o manteniment inadequat (segons especificacions de producte).
 
• La present garantia no es responsabilitza dels possibles danys derivats a altres productes o equips als quals puguin estar connectats nostres equips d'il luminació LED.
 
• La màxima responsabilitat quedarà limitada als equips subministrats i l'import dels mateixos segons factura de compra.
 
• Queden exemptes les responsabilitats derivades del temps de reparació o reposició dels equips defectuosos, així com les possibles pèrdues o disminució de beneficis ocasionades per la fallada dels equips.
 
• Qualsevol modificació o ampliació d'aquesta garantia haurà de realitzar per escrit i amb la signatura i segell de LEDNET S.C.P.


POLÍTICA ENVIAMENTS

Informació sobre el producte ofert:
La informació del producte ofert inclou les característiques tècniques, vista general, marca del fabricant, fotografia orientativa (si escau).
El producte adquirit podrà sofrir, per disponibilitat del fabricant, modificacions no substancials en els components, característiques o prestacions del lot que l'integren, sempre que no suposin un empitjorament de les qualitats i prestacions publicitades.

Acceptació de l'oferta:
En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l'opció d'acceptació de la comanda, s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. LEDNET emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processat.
LEDNET informarà al client després de l'acceptació de la comanda mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda al correu electrònic indicat pel client.
El compromís adquirit per LEDNET i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat ja la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, pel que LEDNET, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multipedido interactiu o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.

Condicions i terminis de lliurament

Terminis de lliurament

LEDNET no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen al seu lloc web excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia. El catàleg que es mostra és orientatiu ja que els fabricants o distribuïdors no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix a LEDNET la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com a garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que tarda el fabricant o el distribuïdor en subministrar el producte.
No obstant això, LEDNET estableix un termini aproximat de 72 hores (3 dies laborables, dissabtes, diumenges i festius no hi haurà servei de lliurament i s'expliquen com dies no hàbils) per el lliurament efectiu del producte a comptar des del moment en què el client realitzar el pagament de la comanda.

El termini de lliurament de la mercaderia podria variar en funció de la localitat on aquesta hagi de posar-se a disposició del client i de la disponibilitat dels productes, com ja s'ha comentat anteriorment.
Cal destacar que s'enviaran totes les referències d'una vegada. Així, si una referència no podrà lliurar en un termini inferior a 10 dies i la resta són de disponibilitat immediata, LEDNET es reserva la decisió que tot el material es lliuri junt, o en diversos enviaments.
Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a LEDNET, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o correu mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, retornant les quantitats abonades, en atenció als articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

Twitter Facebook WhatsApp  
  LEDNET  Sallent   Tel. 638315160-636698389  info@lednet.es Avís legal | Disseny Web